Munkavédelem Általános leírása

Az építkezés során különösen sok munkavédelmi előírást kell betartani. Az általános munkavédelmi előírásokon túl - amit a munkavédelemről szóló XCIII. törvény tartalmaz - részletes szabályokat találhatunk az Építőipari Kiviteli Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994. (X. 10.) IKM rendeletben (Szabályzat). Az új építési törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) - az építésügy történetében először kapcsolja össze a természetes és az épített környezet - együttes, összehangolt - szabályozását. Az Országgyűlés a közelmúltban fogadta el a 2000. évi LXXX. törvényt, amely az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú egyezmény kihirdetéséről szól.

Az építőiparban betartandó munkavédelmi szabályozás speciális abban az értelemben, hogy sokkal szigorúbb előírásokat tartalmaz, mint az ipar más területére irányadó munkavédelmi előírások, így a szabályozása is sokkal részletesebb.

Építőipari kivitelezést csak az végezhet, akinek a tevékenységi körében szerepel az építési tevékenység, és akinél megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja az építés műszaki munkálatait

Munkavédelemért felelős személy

Építési kivitelezési munkát szakmai képesítéssel rendelkező és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett szabad csak végezni. Az irányítót a munkáltatónak, illetve az általa megbízott építésvezetőnek kell kijelölnie. Ha a munkáltató nem jelöl ki senkit erre a feladatra, ő maga személyesen köteles irányítani a munkát.

A Szabályzat szerint olyan személyt kell megbízni a munka irányításával, aki megfelelő gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van, és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy ne érje az ott dolgozókat veszély, ártalom, illetve munkabaleset. A munkavédelemért felelős személyt fel kell készíteni arra, hogy megismerje és megfelelően alkalmazni tudja az irányítási feladatok ellátásához szükséges munkavédelmi előírásokat.

Az irányító személy - a munkavégzés ideje alatt - köteles a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben munkahelyét elhagyja, ki kell jelölnie azt a személyt, aki rendelkezik a fentebb írt feltételekkel, és távollétében irányítja a munkát, illetve megteszi a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket, valamint a többiek tudomására hozza a kijelölését. (Az irányító személy kijelölése nem mentesíti a munkáltatót a felelősség alól.)

Ha különböző munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató külön-külön bízza meg az irányító személyt, azonban a munkavégzés során ezeknek a munkavállalóknak együtt kell működniük.

Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka során valamennyi, leesés elleni védelmet szolgáló eszköz megfelelő állapotban van-e, az állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúlag nem változtatták-e meg, nem helyezték-e máshova, az érintett személyek viselik-e és alkalmazzák-e a szükséges egyéni védőeszközöket. Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, az irányító személy köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő, ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezéseket a munkavállalók helyreállítsák.